Tuyển dụng

 • LUẬT ĐẤT ĐAI & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TỪ NĂM 2013-2015

  Phần thứ nhất. Luật Đất đai

  Phần thứ hai. Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

  Phần thứ ba. Công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  Phần thứ tư. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhả nước thu hồi đất

  Phần thứ năm. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất