viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » xà bông máy rửa chén » Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất

Giao sách thu tiền tận nơi trên toàn quốc

Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 23/3/2006 sau nhiều năm thực hiện đã bộc lộ các tồn tại cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn sản xuất kinh doanh đã thay đổi. Đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó, ngày 22/12/2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tý số 200/2014/TT-BTC và thông tý số 202/2014/TT-BTC cụ thể:

- Thông tư số 200/2014/TT-BTC hýớng dẫn chế ðộ kế toán doanh nghiệp; có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015. Thông tý này thay thế cho Chế ðộ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết ðịnh số 15/2006/QÐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trýởng Bộ Tài chính và Thông tý số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính

- Thông tý số 202/2014/TT-BTC hýớng dẫn phýõng pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất; có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015. Thông tý này bãi bỏ phần XIII – Thông tý số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính hýớng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất theo Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con” chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 theo thông tư 200/2014/TT-BTC có nhiều nội dung thay đổi

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những ngýời làm công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị, Nhà xuất bản Lao Ðộng xuất bản bộ sách “Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015” gồm 02 quyển như sau:

bộ chế độ kế toán doanh nghiệp 2015
Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán – Chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015

- Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

- Nguyên tắc kế toán, kết cấu, nội dung và phýõng pháp ghi chép tài khoản kế toán

bộ chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 quyển 2

Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán – Chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập sổ kế toán

- Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Bộ sách Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 đã tập hợp đầy đủ các nội dung của thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có ví dụ minh hoạ cụ thể để bạn đọc dễ dàng theo dõi.

Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán – Chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015

MỤC LỤC

THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HÝỚNG DẪN CHẾ ÐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

PHẦN THỨ NHẤT: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN

II. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

III. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN, KẾT CẤU, NỘI DUNG VÀ PHÝÕNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

TÀI KHOẢN XÁC ÐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
Chế độ kế toán doanh nghiệp” Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán

MỤC LỤC

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Thông tư số 201/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

PHẦN THỨ HAI: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

II. ĐANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

III. NỘI DUNG VÀ PHÝÕNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

B. HÝỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM

C. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

D. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO LÝU CHUYỂN TIỀN TỆ

E. PHÝÕNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

IV. PHÝÕNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

PHẦN THỨ BA: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

I. QUY ĐỊNH CHUNG

II. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

III. MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

VI. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHÝÕNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

PHẦN THỨ TÝ: CHẾ ÐỘ SÕ ÐỒ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

I. QUY ĐỊNH CHÚNG

II. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

III. DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN

IV. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 thông tư 200/2014/TT-BTC song ngữ Anh – Việt mới nhất: 830.000 đồng

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp (hiệu lực thi hành từ ngày 05-02-2015). Thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006. Chế độ kế toán mới áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Quyển 1:

Chương I: Quy Định Chung

Chương II: Tài khoản kế toán

Chương III: Báo cáo tài chính

Chương IV: Chứng từ kế toán

Chương V: Sổ kế toán và hình thức kế toán

Chương VI: Tổ chức thực hiện

Quyển 2:

Phần I. HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Phần II. QUY CHẾ MỚI VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Phần III. XỬ PHẠT VI PHẠM CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Nội dung cuốn sách được sắp xếp trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn, hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với kế toán trưởng, người phụ trách kế toán và các bộ phận kế toán của các doanh nghiệp.