viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » viên rửa chén nhập khẩu giá rẻ » LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHÍNHS ÁCH CHI TRẢ BẢO HIỂM NĂM 2015

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHÍNHS ÁCH CHI TRẢ BẢO HIỂM NĂM 2015

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHÍNHS ÁCH CHI TRẢ BẢO HIỂM NĂM 2015


Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau:

 

Phần thứ nhất. Luật Bảo hiểm xã hội

Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm y tế

Phần thứ ba. Quy định về quản lý thu chi, quản lý tài chính của Bảo hiểm xã hội.

Phần thứ tý. Quy ðịnh về hồ sõ, quy trình, thủ tục chi trả bảo hiểm xã hội – danh mục bệnh nghề nghiệp.

Phần thứ năm. Chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Phần thứ sáu. Hýớng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, bồi thýờng, trợ cấp chi phí y tế

Phần thứ bảy. Hýớng dẫn thực hiện chính sách hýởng bảo hiểm xã hội.

Phụ lục. quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm.

LUẬT ĐẤT ĐAI & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TỪ NĂM 2013-2015
15_10_2_111054
Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau:

 

Phần thứ nhất. Luật Đất đai

Phần thứ hai. Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Phần thứ ba. Công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Phần thứ tư. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhả nước thu hồi đất

Phần thứ năm. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất