viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » Tuyển dụng » LUẬT ĐẤT ĐAI & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TỪ NĂM 2013-2015

LUẬT ĐẤT ĐAI & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TỪ NĂM 2013-2015

LUẬT ĐẤT ĐAI & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TỪ NĂM 2013-2015
15_10_2_111054
Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau:

 

Phần thứ nhất. Luật Đất đai

Phần thứ hai. Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Phần thứ ba. Công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Phần thứ tư. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhả nước thu hồi đất

Phần thứ năm. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất

 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA 2015 MỚI NHẤT

Tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014) đã góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Sau đó, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như: Nghị Định 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị Định 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Ngày 16-6-2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Thông tý 05/2015/TT-BKHÐT quy ðịnh chi tiết về lập hồ sõ mời thầu mua sắm hàng hoá. Theo ðó:
- Các mẫu hồ sõ mời thầu mua sắm hàng hóa ðýợc ban hành kèm theo Thông tý này.
- Ðối với các gói thầu mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ODA, nếu ðýợc nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo mẫu số 01 hoặc 02 ban hành kèm theo Thông tý này.
- Ðối với trýờng hợp ðấu thầu quốc tế, cãn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, việc lập hồ sõ mời thầu phải chỉnh sửa phù hợp theo quy ðịnh của Luật ðấu thầu, Nghị ðịnh 63/2014/NÐ-CP .
- Ðối với gói thầu quy mô nhỏ, trýờng hợp thấy cần áp dụng phýõng thức lựa chọn nhà thầu một giai ðoạn hai túi hồ sõ thì phải trình ngýời có thẩm quyền phê duyệt.
Thông tý 05/2015/TT-BKHÐT có hiệu lực từ ngày 01-8-2015 và thay thế Thông tý 05/2010/TT-BKH.
Nhằm kịp thời ðáp ứng nhu cầu thông tin của các cõ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ ðầu tý và ðông ðảo bạn ðọc trong cả nýớc về các quy ðịnh pháp luật mới trong lĩnh vực ðấu thầu

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần I. Luật Ðấu thầu
Luật Ðấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014)
Phần II. Quy ðịnh chi tiết về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà ðầu tý, ðầu tý theo hình thức đối tác công tư
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Nghị Định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Phần III. Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
Thông tý 05/2015/TT-BKHÐT quy ðịnh chi tiết về lập hồ sõ mời thầu mua sắm hàng hoá.

Công vãn 1438 BTC-QLCS ngày 29-01-2015 của Bộ Tài Chính về việc hýớng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn Ngân sách nhà nýớc nãm 2015