viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NÝỚC SỬA ÐỔI NÃM 2015 CÁC QUY ÐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA, KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC CÕ QUAN ÐÕN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NÝỚC SỬA ÐỔI NÃM 2015 CÁC QUY ÐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA, KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC CÕ QUAN ÐÕN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NÝỚC SỬA ÐỔI NÃM 2015 CÁC QUY ÐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA, KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC CÕ QUAN ÐÕN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Ngày 24-6-2015, tại kỳ họp thứ IX Quốc hội khóa XIII ðã thông qua Luật kiểm toán nhà nýớc (sửa ðổi) số 81/2015/QH13 với 9 Chýõng, 73 Ðiều, quy ðịnh về chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt ðộng của Kiểm toán nhà nýớc; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nýớc, của Kiểm toán viên nhà nýớc; quyền hạn và trách nhiệm của các cõ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ðối với hoạt ðộng kiểm toán nhà nýớc. Nội dung kiểm toán nhà nýớc bao gồm: Kiểm toán tài chính, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán hoạt ðộng. Cãn cứ vào từng cuộc kiểm toán Tổng Kiểm toán nhà nýớc quyết ðịnh nội dung kiểm toán của từng cuộc kiểm toán.
Luật kiểm toán nhà nýớc (sửa ðổi) nãm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và thay thế cho Luật kiểm toán nhà nýớc số 37/2005/QH11.
Thời gian gần ðây, Chính phủ, Bộ ngành và Kiểm toán nhà nýớc cũng ban hành một số vãn bản pháp quy có liên quan ðến lĩnh vực Kiểm toán nhà nýớc nhý: Thông Tý 67/2015/TT-BTC ngày 08-05-2015 Ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, QÐ 828/QÐ-KTNN ngày 21-05-2015 Ban hành quy chế phân cấp quản lý tài sản nhà nýớc của kiểm toán nhà nýớc, QÐ 828/QÐ-KTNN ngày 21-05-2015 Ban hành quy chế phân cấp quản lý tài sản nhà nýớc của kiểm toán nhà nýớc.
Ðể giúp các cõ quan, ðõn vị, cán bộ kiểm toán cập nhật và áp dụng kịp thời quy ðịnh mới nhất của Nhà nýớc về Kiểm toán Nhà nýớc, Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản quyển sách “LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NÝỚC SỬA ÐỔI NÃM 2015 CÁC QUY ÐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA, KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC CÕ QUAN ÐÕN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ”
Luật Kiểm Toán Nhà Nước 2015 và các quy định mới về công tác thanh tra kiểm tra, kiểm toán tài chính

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Kiểm toán nhà nýớc (sửa ðổi nãm 2015)
Phần II. Quy ðịnh mới về bồi dýỡng kiến thức kiểm toán viên việt nam
Phần III. Quy ðịnh mới về tổ chức hoạt ðộng của kiểm toán nhà nýớc
Phần IV.Chuẩn mực kiểm toán nhà nýớc Việt Nam và quy trình kiểm toán ngân sách nhà nýớc
Phần V. Quy ðịnh kiểm soát chất lýợng, giám sát vi phạm về kiểm toán
Phần VI. Hýớng dẫn công tác thanh tra tài chính

 

Tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014) đã góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Sau đó, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như: Nghị Định 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị Định 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Ngày 16-6-2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Thông tý 05/2015/TT-BKHÐT quy ðịnh chi tiết về lập hồ sõ mời thầu mua sắm hàng hoá. Theo ðó:
- Các mẫu hồ sõ mời thầu mua sắm hàng hóa ðýợc ban hành kèm theo Thông tý này.
- Ðối với các gói thầu mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ODA, nếu ðýợc nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo mẫu số 01 hoặc 02 ban hành kèm theo Thông tý này.
- Ðối với trýờng hợp ðấu thầu quốc tế, cãn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, việc lập hồ sõ mời thầu phải chỉnh sửa phù hợp theo quy ðịnh của Luật ðấu thầu, Nghị ðịnh 63/2014/NÐ-CP .
- Ðối với gói thầu quy mô nhỏ, trýờng hợp thấy cần áp dụng phýõng thức lựa chọn nhà thầu một giai ðoạn hai túi hồ sõ thì phải trình ngýời có thẩm quyền phê duyệt.
Thông tý 05/2015/TT-BKHÐT có hiệu lực từ ngày 01-8-2015 và thay thế Thông tý 05/2010/TT-BKH.
Nhằm kịp thời ðáp ứng nhu cầu thông tin của các cõ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ ðầu tý và ðông ðảo bạn ðọc trong cả nýớc về các quy ðịnh pháp luật mới trong lĩnh vực ðấu thầu

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần I. Luật Ðấu thầu
Luật Ðấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014)
Phần II. Quy ðịnh chi tiết về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà ðầu tý, ðầu tý theo hình thức đối tác công tư
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Nghị Định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Phần III. Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
Thông tý 05/2015/TT-BKHÐT quy ðịnh chi tiết về lập hồ sõ mời thầu mua sắm hàng hoá.

Công vãn 1438 BTC-QLCS ngày 29-01-2015 của Bộ Tài Chính về việc hýớng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn Ngân sách nhà nýớc nãm 2015